Historici.nl

Gepubliceerd op 27-03-2017

Vacature: Voltijds Archivaris Bisdom Brugge (Deadline 30 april)

Het Bisdom Brugge zoekt een voltijdse archivaris (V/M) op masterniveau voor het beheer, de ontsluiting en de valorisatie van het bisschoppelijk archief en het archief en de handschriftencollectie van het Grootseminarie.

Taakomschrijving
Als archivaris bent u verantwoordelijk voor het informatiebeheer in het bisschopshuis. Dat betekent dat u het historisch archief en de handschriftencollectie van het Bisdom Brugge en van het Grootseminarie beheert, ontsluit en valoriseert en instaat voor het dynamisch en semi-statisch archief van de diensten van het bisdom, zowel voor het papieren als het digitaal archief. Als zodanig bent u zowel intern als extern het aanspreekpunt voor het archiefbeheer binnen het bisdom. Concreet resulteert dit in onderstaand takenpakket:

 • in nauwe samenwerking met de betrokken diensten staat u in voor een systematische selectie en overdracht van semi-statische archieven naar het historisch archief. U neemt tevens een coördinerende en begeleidende rol op inzake het digitaal documentbeheer binnen de bisschoppelijke administratie.
 • u ontsluit en valoriseert samen met een klein team van gekwalificeerde vrijwilligers het historisch archief en bent op dat vlak de expert bij wie onderzoekers met hun onderzoeksvragen terecht kunnen. U staat in voor de goede materiële bewaring van het historisch archief en de handschriftencollectie en hebt oog voor het uitbouwen van een publiekswerking rond het archief en de handschriftencollectie via de leeszaalwerking, deelname aan Erfgoeddag en medewerking aan tentoonstellingen of publicaties.
 • als archivaris van het bisschoppelijk archief en het Grootseminarie bent u voor parochies,  kerkbesturen en religieuze congregaties binnen het bisdom Brugge beschikbaar voor advies en begeleiding inzake de zorg voor hun archieven. U werkt hiervoor samen met het Rijksarchief, KADOC-KU Leuven en CRKC.
 • in Brugge bent u actief betrokken bij de plaatselijke erfgoedwerking inzake archieven en ander documentair erfgoed. In het algemeen bent u een teamspeler die zowel binnen- als buitenkerkelijk een netwerk uitbouwt dat voor de uitvoering van uw taken als archivaris van belang is.

Vereiste kwalificaties

 • in het bezit zijn van een masterdiploma geschiedenis of een masterdiploma humane wetenschappen, met affiniteit voor archiefbeheer en kerkgeschiedenis.
 • een master na master Archivistiek en hedendaags documentbeheer strekt tot aanbeveling.
 • kennis hebben van archiefwetgeving en –deontologie en van wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • kennis hebben van basisprincipes van digitaal documentbeheer en vertrouwdheid met digitale informatieverwerking.
 • vlotte passieve en actieve kennis van Frans en Engels en kennis van Latijn.
 • vertrouwd zijn met kerkelijke structuren en bereid zijn te werken vanuit kerkbetrokkenheid.
 • beschikken over voldoende sociale vaardigheden en in staat zijn om zelfstandig te werken en leiding te geven.

Procedure
De aanstelling wordt voorbereid door een stuurgroep, die in een eerste ronde op basis van de ingezonden curricula een aantal kandidaten selecteert, en vervolgens in een tweede ronde op basis van een sollicitatiegesprek een geschikte kandidaat voor aanstelling voorstelt aan de diocesane beleidsploeg.

Het Bisdom Brugge biedt een contract aan van onbepaalde duur met een verloning op masterniveau. De stuurgroep die de aanwerving voorbereidde zal ook instaan voor de begeleiding en evaluatie van de nieuw aangeworven archivaris.
Kandidaatstellingen met CV en eventuele lijst van publicaties kunnen tot en met 30 april 2017 per mail worden ingediend bij Kanunnik Koen Vanhoutte (koen.vanhoutte@bisdombrugge.be) en worden vertrouwelijk behandeld.

www.kerknet.be
www.grootseminariebrugge.be

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.