Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

Vacatures: twee promovendi ‘Constraints and Tradition’ (Deadline 31 januari 2017)

Faculteit der Letteren – Radboud Universiteit Nijmegen

Werkzaamheden
Het project ‘constraints and tradition’ onderzoekt de wijze waarop tradities de communicatie over en acceptatie van nieuwe regeersystemen in veranderende samenlevingen beïnvloeden. Binnen het project worden ontwikkelingen over een lange periode (50 v.Chr. – 565 n. Chr.) in antieke ‘media’ getraceerd met als doel te tonen hoe tradities beperkingen vormden in het presenteren van het Romeinse bewind. Bevindingen daarvan worden geanalyseerd aan de hand van de noties ‘gedeelde ervaringen’ en anchoring, ontleend aan communicatietheorie en sociale psychologie. Binnen dit onderzoeksproject zijn de hierna volgende deelprojecten geformuleerd: 
  
Project 1 : onderzoekt veranderingen in de manier waarop de keizer geprezen wordt in panegyriek en vorstenspiegels. Deze teksten prezen keizerlijk gedrag en vormden ook advies voor wat goed gedrag was. Dit PhD-project onderzoekt welke heersers en welk soort handelingen als voorbeeldig en traditioneel gepresenteerd werden, en of deze voorbeelden in de loop der tijd veranderden. 
  
Project 2 : onderzoekt de manieren waarop lokale monumenten (historische reliëfs en lokale standbeeldgroepen) tradities benadrukten. Daarbij betrekt dit project ook geografische ontwikkelingen en verscheidenheid. Door te onderzoeken waar en wanneer binnen lokale monumenten traditie of innovatie benadrukt werd, kunnen lokale ‘gedeelde ervaringen’ in kaart gebracht worden. 
  
U analyseert een ‘eigen’ medium, en brengt verschillende ontwikkelingen in tijd en plaats in kaart. Samen met de andere onderzoekers binnen dit project werkt u de theoretische noties verder uit. Naast het schrijven van een eigen proefschrift, werkt u ook samen met de andere onderzoekers aan artikelen en organiseert u workshops.

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen het facultaire onderzoeksinstituut: Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen.

Wij verwachten

 • een onderzoeksmaster of equivalent op een voor het project relevant terrein;
 • aantoonbare onderzoeksbelangstelling op het gebied van de Romeinse keizertijd;
 • goede beheersing van de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
 • goede schriftelijke vaardigheden;
 • de capaciteit om binnen een team en als onafhankelijke onderzoeker te functioneren;
 • expertise in digital humanities strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,8 – 1,0 fte;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • het salaris bedraagt € 2.191 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot maximaal € 2.801 bruto per maand in het vierde jaar, op basis van een 38-urige werkweek;
 • u ontvangt een arbeidsovereenkomst van 18 maanden, die bij voldoende vordering van het proefschrift en goed functioneren wordt verlengd met een periode van 2,5 jaar;
 • het UFO-functieprofiel Promovendus is op deze functie van toepassing.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
De functie is gepland in te gaan per 1 mei 2017 of zo snel mogelijk daarna.

Meer weten?
Meer over: Faculteit der Letteren

Meer over de inhoud van de vacature: 
Prof. dr. O.J. Hekster, hoogleraar
Telefoon: 024 3612289
E-mail: o.hekster@let.ru.nl

Interesse?
Solliciteer (ter attentie van de heer drs. L.J.P.M. van Mosseveld) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. Uw sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief waarin u o.a. aangeeft naar welk project uw voorkeur uitgaat;
 • cv (inclusief cijferlijst);
 • een Engelstalig voorbeeld van schriftelijk werk (max. 20 pagina’s).

Op basis van een brievenselectie zal een beperkt aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daarbij wordt ter voorbereiding op het gesprek gevraagd om voor 27 februari 2017 een beargumenteerde opzet van het proefschrift in te leveren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 maart 2017.

Voor meer informatie en sollicitaties: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.