Historici.nl

Gepubliceerd op 23-03-2020

Van Gelder Onderzoeksbeurs en lezing 2020

Creditcards, cheques enz.: de praktijk van het verzamelen van moderne monetaire objecten

Naast munten en penningen verzamelen numismaten ook al een hele tijd papiergeld. Sommige verzamelingen bevatten ook nog andere voorwerpen die bij betalingen een rol spelen, zoals bankpassen, giro-overschrijfkaarten, creditcards, cheques, en wat dies meer zij. Ontegenzeggelijk vormen dergelijke objecten een niet meer weg te denken onderdeel van het erfgoed van onze moderne samenleving, maar dit heeft nog niet geleid tot een algemeen aanvaarde aanpak voor verzamelen, beschrijven en conserveren.

De vraag is hoe dit soort voorwerpen het beste systematisch ingedeeld, verzameld, en bewaard kunnen worden. Een overzicht op dit gebied – hoe rudimentair ook – ontbreekt tot op dit moment. Bij het inventariseren van de bestaande kennis speelt de monetair-economische theorie een rol, maar tevens de verzamelpraktijk van instellingen en particulieren. Welke instellingen zijn bekend die dit soort voorwerpen passief of actief verzamelen? Welke leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde (KNGMP) hebben hier ervaring mee en hoe pakken zij het aan? Een rondgang langs in aanmerking komende deskundigen, instellingen en verzamelaars (bijv. via een enquête onder de leden van het KNGMP) lijkt hier voor de hand te liggen. Het Nederlandse erfgoed op dit gebied moet daarbij zo compleet mogelijk worden gedekt, maar inpassing in een relevant internationaal kader wordt toegejuicht.

De Van Geldercommissie van het KNGMP roept geïnteresseerden op om een onderzoeksvoorstel in te zenden dat uit kan monden in een eind 2020 te houden lezing. Deze kan weer praktische en theoretische uitgangspunten bieden voor een systematisch en gericht verzamelbeleid.
Geïnteresseerden kunnen hun plan van aanpak van ca. 500-1000 woorden, vergezeld van een beknopt CV vóór 31 maart richten aan de secretaris van de Van Geldercie p/a jaco.zuijderduijn@ekh.lu.se. Deze zal daarna op korte termijn bepalen wiens / wier voorstel uitwerking verdient in het kader van een onderzoeksbeurs van 10.000 euro. De uitverkorene zal vervolgens begeleid worden door twee of drie commissieleden.

Meer informatie kan hier (pdf, 165 kB) worden gevonden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.