Historici.nl

Gepubliceerd op 26-02-2018

Veldraadpleging conceptsyllabi geschiedenis havo/vwo

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt met een digitale enquête het onderwijsveld om te achterhalen of de conceptsyllabi geschiedenis havo 2021 en vwo 2022 helder genoeg zijn en voldoende informatie bevatten ter voorbereiding op het CE-deel van het examenprogramma.

In de conceptsyllabi zijn met name de historische contexten gewijzigd. De maatregelen tot verlichting van het havo-programma zijn in de conceptsyllabus havo gecontinueerd. De enquête heeft alleen betrekking op de conceptsyllabi en niet op het examenprogramma.

De resultaten van deze veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabi.

U kunt tot en met zondag 4 maart 2018 uw mening geven over de conceptsyllabi. Daarna is de enquête gesloten.

Voor meer informatie en aanmelden: zie de website.

Toelichting op de syllabi
Het afgelopen jaar heeft een syllabuscommissie gewerkt aan nieuwe syllabi voor de eindexamens geschiedenis op havo en vwo. De commissie, met als voorzitter vakdidacticus Hanneke Tuithof, bestaat uit een groep docenten geschiedenis (deels namens de VGN) aangevuld met vertegenwoordigers van CITO en SLO. Opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) was om binnen de kaders van het examenprogramma met tijdvakken en kenmerkende aspecten, de historische contexten tegen het licht te houden en zo nodig te wijzigen of te vervangen.

Voor het werk van de commissie was het onderzoeksrapport Meer en minder tegelijk. Adviezen van docenten voor ‘groot onderhoud’ aan de syllabus geschiedenis havo/vwo (CvTE, 2016) een belangrijk uitgangspunt, aangevuld met op andere wijze verzamelde ervaringen van docenten en leerlingen.

De belangrijkste uitgangspunten voor de commissie waren:

  • de wens om het verschil tussen de examens havo en vwo, en daarmee ook de contexten, zichtbaar te vergroten;
  • de wens om voor beide stromen meer contemporaine geschiedenis in de syllabus een plek te geven;
  • de wens om aandacht te besteden aan niet-Westerse geschiedenis;
  • de wens om historische contexten te construeren waarin een langer uitgesponnen ontwikkeling (door de tijdvakken heen) centraal staat.

Dit heeft geresulteerd in een zevental nieuwe of herziene contexten. Deze zullen de basis vormen voor de centrale eindexamens geschiedenis havo vanaf mei 2021 en vwo vanaf mei 2022 (examen cohort 2019-2020).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.