Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2021

Vlaams-Nederlands Huis deBuren: Bestuurders Raad van Bestuur

Over deBuren
deBuren is een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat dat duurzaam inzet op samenwerking, inclusie en talentontwikkeling. deBuren heeft een eigen huis in het centrum van Brussel en is daarnaast actief op podia in heel Vlaanderen en Nederland.

Met zorgvuldig vormgegeven talentontwikkelingstrajecten, meer dan 100 livemomenten per jaar en de website deburen.eu met een aantrekkelijk aanbod-op-aanvraag heeft deBuren een geheel eigen positie verworven in het culturele landschap. Via uitgekiende en creatieve formats stimuleert deBuren de talige cultuur en wakkert het publieke debat aan.

deBuren wordt sinds 2004 via beheersovereenkomsten (Vlaanderen) en beschikkingen (Nederland) structureel in haar werking ondersteund en heeft een totaal personeelsbestand (vast, los en stages) van zo’n 15 fte.

deBuren zoekt 4 Nederlandse en 2 Vlaamse onafhankelijke bestuurders (x/v/m) voor de raad van bestuur.

Bestuurders Raad van Bestuur (x/v/m)

De raad van bestuur
De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat in eerste instantie voor de strategische hoofdlijnen, het goedkeuren van de meerjarenplannen en meerjarenbegroting, het afsluiten van de beheersovereenkomst en de wijzigingen of aanvullingen ervan, het opmaken van de jaarrekeningen en het opstellen van het jaarverslag, en de uitoefening van de andere, specifieke bevoegdheden die via de statuten aan de raad van bestuur zijn toevertrouwd. De statuten en het intern reglement zijn hier te raadplegen.

De raad van bestuur vergadert viermaal per jaar. Per bijgewoonde vergadering heeft een lid van de raad van bestuur recht op een vergoeding van € 150,-. Deze vergoeding wordt mee in rekening gebracht bij de persoonlijke jaarlijkse belastingaangifte.

Formeel worden bestuurders van deBuren voorgedragen door de Vlaamse Overheid of door de Nederlandse Overheid. Deze twee overheden hanteren een uiteenlopende benoemingscultuur.

De Vlaamse overheid draagt zelf bestuurders voor. Daarnaast draagt de raad van bestuur onafhankelijke Vlaamse bestuurders ter benoeming voor aan de Vlaamse Overheid. De Nederlandse overheid delegeert de voordracht aan de raad van bestuur die zelf nieuwe bestuurders aanwerft. Het is in die context dat we deze oproep doen.

Selectie onafhankelijke bestuurders
Bij de selectie en de voordracht van de onafhankelijke bestuurders wordt er rekening gehouden met de reeds aanwezige, aantoonbare expertises van de door de subsidiërende overheden voorgedragen bestuurders. Op basis van een onlangs uitgevoerde competentie-analyse, is deBuren op zoek naar bestuurders die aantoonbaar over minstens een van de volgende competenties beschikken.

We verwachten dat een kandidaat die zich aanmeldt voor een bepaald profiel deze ervaring kan illustreren, waarbij persoonlijke, doorleefde ervaring minstens zo belangrijk is als academische of professionele verworvenheden. Je kan deze ervaring onder andere illustreren door je actieve betrokkenheid bij hieronder nader toegelichte doelgroepen en/of organisaties die zich voor die doelgroepen inspannen.

Algemeen
Je hebt interesse in de Vlaams-Nederlandse context en ondersteunt de missie van deBuren. Je onderschrijft het onderscheid tussen bestuur en directie zoals vastgelegd in de statuten en het intern reglement en situeert jouw inbreng met name op het algemeen-strategisch vlak. Het uiten van je mening vind je belangrijk, maar je beslist altijd collegiaal en in het belang van deBuren. Uiteraard voldoe je aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden zoals die staan vermeld in het intern reglement.

deBuren streeft naar een evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging. Bij de selectie van onafhankelijke bestuurders zal de voorkeur dan ook uitgaan naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

Profiel 1: inclusief werken
Je persoonlijke en/of professionele achtergrond zorgt ervoor dat je een rijke ervaring hebt met inclusief werken. Je beschikt dan ook over uitstekende interculturele competenties. Jij hebt inzicht in hoe je diverse maatschappelijke doelgroepen bereikt en betrekt bij cultuur. Bij voorkeur deed je deze ervaring op binnen een (socio)culturele context.

Profiel 2: duurzaam werken
Je hebt een duidelijke visie op duurzaam werken in een culturele context. Mede dankzij jouw persoonlijke achtergrond en engagement voeden die inzichten jouw brede blik op een duurzame toekomst voor de culturele sector. Door jouw inbreng kan jij deBuren kritisch en constructief ondersteunen op haar pad naar verdere verduurzaming.

Profiel 3: generaties Y en Z
Je kent de generaties Y of Z door en door en kan hen met een gerust gemoed vertegenwoordigen. Vanuit jouw kennis van of ervaring met deze doelgroepen, weet je goed hoe zij te bereiken zijn. Je kunt goed inschatten wat zij verwachten van een culturele organisatie die inzet op talentontwikkeling van talige makers en opiniemakers.

Profiel 4: cultuurcommunicatie
Je ervaring met cultuurcommunicatie is rijk en bij voorkeur opgebouwd in een grootstedelijke, meertalige en multiculturele context. Je beschikt daardoor over interculturele competenties en hebt een onmiskenbaar inzicht in hoe (socio)culturele organisaties de generaties Y en Z optimaal kunnen bereiken.

Profiel 5: Brussel
Je hebt grondig inzicht in en ervaring met de grootstedelijke meertalige context die specifiek is voor Brussel. Ofwel ken je de spelers die voor deBuren vanuit haar specifieke Vlaams-Nederlandse, talige en debatmissie van belang zijn en kun je inschatten met wie deBuren zinvol kan samenwerken, ofwel ben je aantoonbaar in contact met een jonge generatie ketten en weet je hoe zij hun weg naar deBuren kunnen vinden.

Reageren
Je stelt je kandidaat door je kandidatuur (cv en motivatiebrief) uiterlijk zondag 17 oktober te sturen naar bestuur@deburen.eu. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.