Historici.nl

Gepubliceerd op 23-03-2020

West-Brabants Archief Directeur

Het West-Brabants Archief (WBA) is een Gemeenschappelijke Regeling en is op 1 juli 2016 ontstaan door de samenvoeging van drie gemeentelijke en regionale archiefdiensten in de regio West-Brabant. Inmiddels zijn 9 gemeenten bij het WBA aangesloten en werken er zo’n 20 medewerkers.

Het WBA is gevestigd op een prachtige locatie in het historisch centrum van Bergen op Zoom, in het koetshuis van stadspaleis Het Markiezenhof. Gevestigd in een omgeving die past bij een organisatie die cultuur en historie herbergt, is het WBA tegelijkertijd óók een hele jonge organisatie die voortvarend en met energie inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Vanuit haar wettelijke taak beheert en ontsluit het WBA (overheids)informatie die bewaard moet worden en daarnaast ontplooit zij cultureel-educatieve activiteiten om het regionale erfgoed breed onder de aandacht te brengen. De afgelopen 3 jaar heeft het WBA zich ontwikkeld tot een stabiele en (financieel) gezonde organisatie met een goede pers in de omgeving.

Tegen de achtergrond van de toenemende digitalisering moeten de Nederlandse (overheids)archieven moderniseren naar toekomstbestendige archiefinstellingen waar digitale informatie duurzaam toegankelijk en betrouwbaar is. Hierbij zijn zaken als privacy, beveiliging en open data nieuwe onderwerpen van aandacht. De digitalisering is ook van invloed op de dienstverlening van archieven die hiermee ook digitaler wordt. Het gezond houden van het overheidsgeheugen in de digitale informatiesamenleving vergt inspanningen en investeringen in systemen, processen, structuren en mensen. Het vraagt om andere en nieuwe kennis, expertises, werkwijzen en vaardigheden. Het WBA bevindt zich midden in deze transitie naar een moderne en toekomstbestendige archiefinstelling. Daarbij heeft het WBA ook een stevige ambitie. De ambitie om in 2022 hét historisch kennis- en informatiecentrum voor de regio West-Brabant te zijn.

In verband met de pensionering van de huidige directeur wordt per 1 augustus 2020 gezocht naar een nieuwe directeur die de organisatie begeleidt in haar doorontwikkeling en samen met de medewerkers de transitie gaat realiseren. Gezocht wordt een betrokken en inspirerend directeur met passie voor erfgoed en informatiemanagement.

Het West-Brabants Archief heeft een vacature voor een

Directeur

met passie voor erfgoed en informatiemanagement

36 uur per week

De organisatie en de positie van de Directeur
Het WBA is een kleine en informele organisatie die bestaat uit ruim twintig bevlogen professionals met elk hun eigen expertise, maar die de passie van erfgoed en informatievoorziening met elkaar delen. Het WBA heeft een bedrijfsbureau van 2 mensen en een teamcoördinator. De teamcoördinator werkt nauw samen met de directeur en vervult een rol als eerste adviseur. Daarnaast is de teamcoördinator verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsfuncties en vormt hij het klankbord voor medewerkers bij inhoudelijke zaken. Eén van de deelnemende gemeenten levert ondersteunende diensten op het gebied van hr/salarisadministratie en financiën. In verband met het belang van informatiebeveiliging heeft de organisatie een eigen functionaris gegevensbescherming en Ciso in dienst.

De directeur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is algeheel eindverantwoordelijk. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiestatuut en mandaat- en volmachtbesluit. De directeur rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door drie afgevaardigden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten deelnemers. Dit zijn allen bestuurders van de betreffende gemeenten. De directeur is secretaris van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur.

De directeur heeft een breed stakeholderveld, zowel intern als extern. Naast die met Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, onderhoudt de directeur contacten met verschillende vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de regio, met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld bibliotheken en musea, met het Nationaal Archief, met brancheorganisaties en vertegenwoordigt de directeur de organisatie in regionale en landelijke netwerken.

De opgaven voor de komende periode
Al bij de vorming van het WBA in 2016 is een duidelijke koers uitgezet voor de transitie naar een eigentijds, modern en toekomstbestendig archief. De transitie van analoog naar digitaal en van een aanbod- naar een meer vraaggerichte organisatie. In een vroeg stadium zijn vervolgens concrete stappen gezet richting een passende e-depot oplossing. Het WBA is hiermee één van de koplopers in de branche.

In de ambitie om hét historisch kennis- en informatiecentrum van de regio West-Brabant te zijn, liggen de komende periode de volgende opgaven voor:

Verdere vormgeving van het digitaal archiefbeheer via het e-depot.
Inmiddels is een e-depot aangekocht en wordt gewerkt aan een soepele aansluiting van de deelnemers. Voor deze aansluiting zullen – op onderdelen – systemen, processen, werkwijzen en samenwerking (met en ook van) de gemeenten moeten worden aangepast. De rol van de professionals van het WBA breidt zich daardoor uit naar die van begeleider en adviseur en het vraagt om nieuwe kennis die moet worden aangetrokken.

Verdere ontwikkeling (en innovatie) van de digitale dienstverlening aan een breed publiek.
De transitie naar een archief nieuwe stijl betekent ook dat de aard van de werkzaamheden van de medewerkers verandert. De dienstverlening verschuift steeds meer naar digitale dienstverlening en interactie. Voor het WBA belangrijk om alert te blijven op ontwikkelingen en wensen van burgers en meer vraaggericht te gaan acteren. Ook dit betekent dat nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld en aangetrokken moeten worden.

Versterking van de erfgoedfunctie.
Het WBA heeft een goede pers in de omgeving. De rol en toegevoegde waarde van het WBA in de regio mag echter nog nadrukkelijker op de kaart gezet worden. Hiertoe is het van belang om de relatie met de samenwerkingspartners als bibliotheken, musea, heemkundekringen en andere lokale en regionale organisaties te versterken, aandacht te hebben voor het aantrekken van interessante particuliere archieven en nog meer vraaggericht te gaan werken. Het vergroten van de naamsbekendheid en branding van het WBA liggen in het verlengde hiervan.

Het profiel van de Directeur
Je bent hét boegbeeld voor de organisatie die met gezag en trots de expertise en kracht van het WBA uitdraagt. Je weet op een inspirerende manier je omgeving te enthousiasmeren en betrekken bij het verhaal van het WBA en zoekt actief de samenwerking op met je omgeving, bent hierin creatief en denkt in kansen. Je bent een soepel communicator, zichtbaar in netwerken en je weet eigentijdse middelen in te zetten om het WBA nog steviger op de kaart te zetten. Je kent de (geschiedenis en cultuur van de) omgeving, of bent vanzelfsprekend bereid je daarin te verdiepen.

Je bent in staat goede en bestendige contacten op te bouwen en te onderhouden met de deelnemende gemeenten en andere overheidsorganisaties in de regio en hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context en een breed belangenveld. Met gemak weet je hierin te schakelen en wensen te vertalen naar de eigen organisatie. Je bent de verbinder tussen de deelnemers en het WBA.

Om de opgaven en de ambitie(s) te kunnen realiseren is het van belang om het WBA verder door te ontwikkelen naar een stevige en professionele organisatie die goed is aangesloten op haar deelnemers en op maatschappelijke ontwikkelingen. Je weet een heldere koers en concrete stappen uit te zetten ten behoeve van de volgende organisatiefase. Je stimuleert de samenwerking in de organisatie en institutionaliseert het projectmatig werken. Je schetst perspectief en bent in staat je professionals op een inspirerende manier te gidsen. Je begeleidt hen bij de invulling van hun nieuwe rol en het ontwikkelen van de vaardigheden die daarbij horen. Daarbij bereikt een aanzienlijk deel van de medewerkers in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd en kunnen nieuwe medewerkers worden aangetrokken.

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat deze zowel affiniteit met erfgoed heeft als met informatiemanagement. Het is interessant als je over een diploma archivistiek beschikt, want dan vervul je gelijktijdig de functie van archivaris. Hoe dan ook heb je een visie op de ontwikkeling en toekomst van Nederlandse archieven en zicht op de uitdagingen die voorliggen op het gebied van informatiehuishouding en digitalisering. Je hebt eerder ervaring opgedaan in en een bijdrage geleverd aan de (door)ontwikkeling van een organisatie(onderdeel) met professionals. Je ziet mogelijkheden en inspireert mensen zich professioneel te ontwikkelen. Je begeleidt je medewerkers daarbij op coachende wijze en daagt hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Je acteert hierbij empathisch en mensgericht.

De nieuwe directeur overtreft de professionals van het WBA niet op hun inhoudelijke kennis en expertise, maar is bovenal een ‘general’ manager met een uitstekend oog voor organisatie-inrichting en ontwikkeling en bedrijfsvoering en je ziet het als een uitgelezen kans om een zelfstandige organisatie te runnen.

Nadere functie-eisen

  • Hbo-/wo-werk- en -denkniveau;
  • Affiniteit met erfgoed en informatiemanagement en een beeld van het veranderende werkveld van de archiefwereld;
  • Ervaring als integraal manager;
  • Ervaring met het doorontwikkelen van een organisatie(onderdeel) en met het coachend leidinggeven aan een team van professionals;
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en een goed netwerker;
  • Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Persoonskenmerken: boegbeeld, prettig communicator, verbinder, netwerker, daadkrachtig én empathisch, flair, authenticiteit, stimulerend, coachend en begeleidend, energiek en enthousiasmerend, politiek-bestuurlijk sensitief.

Wat biedt het WBA?
Het WBA biedt je een eindverantwoordelijke positie in een jonge en ambitieuze organisatie in ontwikkeling. Een uitdaging voor díegene die wil bijdragen aan de doorontwikkeling van een organisatie van professionals in een veranderend werkveld en samen met hen een ‘eigen bedrijf’ wil runnen.

Het WBA biedt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband. Het WBA volgt de cao Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties. De arbeidsvoorwaarden bieden onder andere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, vergoeding voor zakelijk gebruik van de eigen mobiele telefoon en flexibele werktijden. De functie is gewaardeerd in schaal 13 en dit betekent een salaris van maximaal € 6.302,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar. Daarnaast heb je de beschikking over een Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Je kunt het IKB vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, et cetera. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

De Procedure
Het WBA wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met uiterlijk zaterdag 28 maart sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06-247 885 03.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij het WBA vinden plaats op donderdag 16 april en een eventueel vervolggesprek op maandag 20 april. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. Bij in dienst treding is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Noord-Hollands Archief| Directeur
Door Redactie Historici.nl
Regionaal Archief Alkmaar – Adviseur digitale informatie
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Regionaal Archief Tilburg
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.