Historici.nl

Database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon

Naar de resource

Altijd al willen weten of een voorouder met Napoleon naar Moskou is getrokken? Het antwoord is te vinden in de database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon. Deze online database, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militairen Historie (NIMH), bevat de namen van maar liefst 53.000 Nederlandse jongemannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden. In deze jaren kreeg eerst Limburg en later de rest van Nederland te maken met de dienstplicht. Tot de val van Napoleon in 1814 zouden vele tienduizenden Nederlandse mannen verplicht dienen in het Franse leger. Zij vochten in Duitsland, Spanje, Polen en Rusland en namen deel aan beroemde Napoleontische veldslagen als de Slag bij Borodino en de Slag bij Leipzig.

De gegevens van de database zijn ontleend aan de militaire stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense in Vincennes (nabij Parijs). Voor Nederlandse onderzoekers zijn deze niet altijd even makkelijk te raadplegen. Niet in de laatste plaats omdat een gerichte zoektocht alleen kans van slagen heeft als van tevoren bekend is in welke eenheid iemand diende. Met behulp van de database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon wordt dat laatste een stuk eenvoudiger. Voortaan kan iedereen met een paar muisklikken vinden of en zo ja in welke eenheid, iemand heeft gediend.

De database bevat behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders. Hierdoor kan met grote zekerheid worden gecontroleerd of het om de juiste persoon gaat. Voor genealogen opent de database daarmee nieuwe mogelijkheden om meer te weten te komen over voorouders die onder Napoleon hebben gevochten. Maar ook voor historisch onderzoekers is de database een goudmijn. Historici die onderzoek doen naar een bepaalde stad of streek, of die een specifiek regiment bestuderen kunnen voortaan razendsnel aan kwantitatieve gegevens komen.

De database is het resultaat van vele jaren speurwerk van dhr. W. Oteman. Het NIMH is blij dat het in staat is dit belangwekkende bestand via zijn eigen pagina’s op www.archieven.nl en www.defensie.nl/nimh openbaar te maken. Zoek op NIMH en klik door naar Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.