Historici.nl

Gepubliceerd op 28-03-2023

Directeur-bestuurder – Stichting WO2NET

Stichting WO2NET in Amsterdam zoekt een Directeur-bestuurder voor 36 tot 38 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: geenAchtergrond en aanleiding

De Stichting WO2NET verkeert sinds het voorjaar van 2022 in de oprichtingsfase. Aanleiding voor het doen oprichten van een stichting is de opgave voor de betrokken veldpartijen en netwerken om ‘het verhaal’ van de Tweede Wereldoorlog ook voor de komende generaties op een bij hen passende manier levend en relevant te houden.

De Tweede Wereldoorlog was een allesomvattende oorlog die nog altijd van grote invloed is op onze huidige maatschappij en die het belang van vrede, democratie en rechtsstaat en vrijheid indringend benadrukt.

De verschillende partijen en netwerken die actief zijn in het overbrengen van ‘het verhaal’ van de Tweede Wereldoorlog zien deze opgave en verrichten hiertoe belangrijk en goed werk. Om deze opgave nog beter te kunnen uitvoeren is met name op de middelen die ervoor kunnen worden ingezet meer samenhang nodig. Dit vraagt om samenwerking en afstemming en om zoveel mogelijk gezamenlijke slagkracht.

Belangrijke maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat zijn het wegvallen van de laatste ooggetuigen en daarmee de verandering van ‘herinnering’, de verbinding van de verhalen van de Tweede Wereldoorlog met hedendaagse maatschappelijke thema’s en het bereiken van jongeren en nieuwe Nederlanders met een andere voorgeschiedenis en achtergrond.

Verder is het in toenemende mate noodzakelijk om aansprekend aanwezig te zijn in de digitale wereld, nu mensen van jong tot oud in steeds hogere mate voor informatievoorziening en interactie met anderen overstappen naar digitale middelen.

Deze maatschappelijke uitdagingen werden reeds eerder erkend. Verschillende actoren realiseerden zich dat voor het aangaan van de uitdagingen samenwerking nodig is.

Daarom is al in 2012 de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) opgericht, een samenwerkingsverband van inmiddels 15 grote musea en herinneringscentra en 30 kleinere musea met een gezamenlijk bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar. SMH is erop gericht om de aangesloten organisaties te ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling en het vergroten van de maatschappelijke waarde door verdieping en verbreding van het publieksbereik. Soms door voort te bouwen op wat er al is en soms door innovatie. Daar hebben de organisaties zowel individueel als collectief baat bij. Als samenwerkingsverband participeert SMH in het Veldberaad, een sectoroverleg en netwerkorganisatie rondom het levend houden van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog voor toekomstige organisaties.

SMH heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld in het aanjagen van vernieuwende programma’s en samenwerkingsprojecten. Er is vanuit de achterban behoefte om deze rol voort te zetten en uit te bouwen.

Ook is in 2016 een start gemaakt met het programma Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Het NOB heeft een belangrijke digitale infrastructuur opgebouwd door circa 12 miljoen bronnen van meer dan 250 instellingen met elkaar te verbinden, en deze op innovatieve wijze toegankelijk en bruikbaar te maken voor een breed en divers publiek (www.oorlogsbronnen.nl).

Het NOB opereert binnen een breed netwerk van archiefinstellingen, musea, herinneringscentra en bibliotheken in binnen- en buitenland. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een netwerk van netwerken rondom de gezamenlijke ambitie om de publieke toegang tot erfgoedinformatie ook voor de toekomst veilig te stellen, speelt daarbij ook een belangrijke rol. Voor NOB specifiek rondom het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Ook participeert NOB in het voornoemde Veldberaad, net als SMH. In de programmafase heeft het NOB als een functioneel onderdeel van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies geopereerd.

Een nieuwe organisatie met een grote ambitie

Er is veel bereikt door beide organisaties. Resultaten die om borging vragen in een passende structuur waarop men toekomstbestendig kan voortbouwen. Om daarbovenop in de komende jaren nog meer het verschil te gaan maken hebben het NOB en SMH besloten tot het oprichten van de Stichting WO2NET en (delen van) hun activiteiten daarin onder te brengen. Door bundeling van krachten kan bijvoorbeeld de digitale transformatie – ook in educatieve en museale producten – breder en met meer diepgang worden voortgezet. De achterliggende netwerken, die elkaar deels overlappen, worden zo op meer vlakken aan elkaar ‘gekoppeld’. Ook kan meer samenhang in het museale en educatieve aanbod worden aangebracht zodat het publieksbereik van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog groter en breder wordt.

Daarnaast wordt op deze wijze meer slagkracht voor het sectoroverleg, het zogenaamde Veldberaad, georganiseerd en wordt het Netwerk Oorlogsbronnen in een formele structuur ingebed. SMH als stichting blijft overigens na de overdracht van een belangrijk deel van de huidige activiteiten aan WO2NET bestaan om haar eigenstandige rol als belangenbehartiger voort te zetten.

Kortgezegd stelt WO2NET zich in het belang van de haar omringende netwerken ten doel ‘het bevorderen van kennisverspreiding en van innovatie met betrekking tot de overdracht van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog’.

Concreet zal de organisatie daartoe de volgende taken op zich nemen:

 • Het inrichten en in standhouden van een kennis- en innovatiecentrum rondom de Tweede Wereldoorlog dat ten dienste staat aan de achterliggende partijen en netwerken.
 • Het stimuleren en initiëren van coördinatie en afstemming tussen veldpartijen van het kennisaanbod voor het onderwijs, en voor andere kanalen die aan (informele) educatie bijdragen.
 • Ten behoeve van kwaliteitsontwikkeling en voor het versterken van het aanbod van de musea- en herinneringscentra, kennis en ervaring delen binnen het netwerk van de betreffende instellingen.
 • Het beheer en de doorontwikkeling van www.oorlogsbronnen.nl, waarbij de resultaten van bijzondere projecten, zoals Oorlog voor de Rechter en Programma Indisch Erfgoed Digitaal, zijn inbegrepen.
 • Het onderhoud van het netwerk van collectie beherende instellingen die aangesloten zijn op www.oorlogsbronnen.nl.
 • Het stimuleren en initiëren van volgende stappen die voor de digitale transformatie, andersoortige innovatie en het vergroten van publieksbereik nodig zijn. Daartoe nieuwe activiteiten op kleine schaal ontwikkelen die potentieel aansluiten bij de behoeften van doelgroepen, de impact daarvan meten en vervolgens dat wat succesvol blijkt te zijn verder uitrollen. Ook resultaten van al lopende projecten van de kant van SMH, zoals 2nd World en het Deltaplan Collectieontsluiting, leggen hiervoor een basis.
 • Het werken aan een vitale infrastructuur van elkaar versterkende musea en herinneringscentra inclusief een gezamenlijke kwaliteitscode.
 • De werkgever- of opdrachtgeversrol van een deel van de medewerkers van de SMH, van het volledige team van NOB en van de secretaris van het Veldberaad vervullen.

Een passende structuur en inrichting

Als bestuursmodel voor de stichting is een Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model gekozen met een Raad van Advies. De verantwoordelijkheid voor de stichting ligt bij de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is het gezicht van de organisatie. Hij/zij onderhoudt de externe contacten zoals die met de musea, de herinneringscentra en de archief- en collectie beherende instellingen. Hij/zij werkt samen met een netwerk van archiefbeherende instellingen en vindt een partner in de NDE. Daarnaast neemt hij/zij deel aan het Veldberaad om mee te praten over de ontwikkelingen binnen de sector.

De Raad van Advies, waarvan de leden vanwege hun specifieke specialisme op persoonlijke titel deelnemen, brengt op relevante terreinen extra kennis en expertise van buiten naar binnen.

De stichting zal worden gesubsidieerd met een jaarlijkse subsidie van het ministerie van VWS van maximaal € 1,5 miljoen. De statuten geven ruimte om opdrachten voor derden uit te voeren. Zowel NOB als SMH zullen een aantal reeds verworven projecten en bijbehorende financiering in de stichting inbrengen.

Inclusief tijdelijke projecten bedraagt de totale begroting indicatief € 3 tot € 3,5 miljoen. De organisatie zal bestaan uit een formatie van 14 tot 15 fte’s (ca. 20 medewerkers). Budget en formatie fluctueren van jaar tot jaar onder invloed van het aantal lopende projecten. De teams die in de organisatie plaats nemen bestaan uit specialisten op het gebied van cultuur/museale collecties, digitale ontsluiting van en koppeling tussen archieven en collecties, educatie, communicatie, acquisitie en project/programma management.

Zij brengen gezamenlijk de kennis en expertise in om enerzijds hun huidige activiteiten voort te zetten en anderzijds nieuwe, op synergie gerichte, activiteiten te ontwikkelen.

De stichting zal zich houden aan de Governance Code Cultuur.

Directeur-bestuurder

36 uur per week

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de verdere inrichting en de voorbereidingen voor de start van de nieuwe stichting door een oprichtingsgroep, ondersteund door een kwartiermaker en VWS. Daarnaast is het besluit van de staatssecretaris van VWS over de oprichting van de stichting voorgehangen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Inmiddels is een Raad van Toezicht gevormd die zich als eerste zal bezig houden met de werving en benoeming van de directeur-bestuurder. Drie posities in deze raad zijn reeds ingevuld: mw. Ingrid van Engelshoven is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht en daarnaast zijn twee leden van de oprichtingsgroep tijdelijk als toezichthouder aangesteld.

Daarmee zijn de continuïteit in het op- en inrichtingsproces en het behoud van kennis over de achtergrond geborgd. Op korte termijn zullen twee nieuwe leden worden benoemd. De twee tijdelijke leden zullen zich, naar verwachting in de zomer van 2023, na een inwerkperiode voor de nieuwe leden uit de Raad van Toezicht terugtrekken.

Gelijktijdig is de zoektocht gestart naar een directeur-bestuurder voor de nieuwe organisatie. Samen met het gevormde team moet deze vorm geven aan de uitdagingen op de korte en langere termijn. De langere termijn opdracht laat zich daarbij als volgt omschrijven:

Bouw WO2NET zodanig op en uit dat hetgeen door NOB en SMH al is gerealiseerd toekomstbestendig wordt voorgezet en dat daarnaast over vijf jaar a) de kennisverspreiding en b) het proces om te innoveren rondom de overdracht van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog aantoonbaar effectiever werken. Een soepel lopende samenwerking met de betrokken partners / netwerken en een gemotiveerd, deskundig en op elkaar ingespeeld team van medewerkers dragen daaraan bij. Focus ligt op een samenhangende, vraaggerichte en toekomstbestendige aanpak van de keten van kennisverspreiding/educatie, museaal aanbod en digitalisering in brede zin.

Over vijf jaar heeft de organisatie met een positieve evaluatie aangetoond dat de keuze voor het oprichten van een stichting een probaat middel blijkt te zijn om samenhang tussen activiteiten en samenwerking binnen de sector te versterken .

Voor 2023 staat op de agenda van de directeur-bestuurder, de medewerkers en de Raad van Toezicht:

 • Het proces starten om van een werkversie voor een missie-visie-strategie naar een definitieve versie te komen. Er wordt een doorkijk voor de jaren na 2023 gemaakt waarmee de ambities op de middellange termijn om samenhang en samenwerking te bevorderen voor alle belanghebbenden duidelijk zijn.
 • Op basis daarvan kan het team een geïntegreerd en integraal jaarplan voor 2024 opstellen, waarin ook nieuwe activiteiten een plek krijgen.
 • De uitvoering van de lopende projecten voortzetten en op effectiviteit, kwaliteit en efficiency aansturen. Daarnaast verwerft de stichting voor de komende jaren en in afstemming met de achterliggende netwerken nieuwe of aanvullende projectopdrachten die van toegevoegde waarde zijn.
 • Met de nieuwe activiteiten en projecten invulling geven aan de volle breedte van de definitieve missie-visie-strategie.
 • Een externe communicatie- en positioneringsstrategie verder ontwikkelen en implementeren op basis van de organisatiestrategie. Onder andere de naam, beeldmerk(en), huisstijl en digitale presentatie zijn de in te zetten middelen.
 • Onder leiding van de DB komt de interne samenwerking tussen medewerkers en de samenwerking met externe partners, zoals de deelname in (activiteiten van) het Veldberaad en het netwerk van archiefhoudende instellingen die digitaal verbonden zijn in het Netwerk Oorlogsbronnen, tot verdere bloei. Een nieuwe organisatiecultuur gaat bestaande cultuurovereenkomsten benadrukken en cultuurverschillen overbruggen en draagt zodoende bij aan het realiseren van de strategie.
 • De DB bekijkt samen met de medewerkers hoe in de optelsom taken en verantwoordelijkheden optimaal verdeeld kunnen worden tussen de teams en binnen de verschillende functies.
 • Alle plannen inzake ontvlechting, organisatie inrichting, overlegstructuur, inrichting PIOFAH onderdelen, inrichting planning & control cyclus worden geïmplementeerd. Medewerkers vinden hun plek in de organisatie, weten wat hun persoonlijke functionele doelstellingen zijn en leren hun collega’s voor zover nog nodig nader kennen.

Profiel

Om succesvol en gezaghebbend leiding te kunnen geven aan de organisatie en aan de hierboven omschreven opdrachten is een persoon nodig die met overtuiging WO2NET naar buiten toe kan representeren en die binnen de organisatie een werksfeer en cultuur kan creëren waarin medewerkers optimaal gedijen. Dat alles gericht op het borgen van wat al is opgebouwd en het realiseren van de hoge ambities.

De ideale kandidaat voor deze veeleisende functie beschikt over de volgende competenties en eigenschappen:

 • Ervaring als eindverantwoordelijke leidinggevende / bestuurder in een complexe professionele organisatie
 • Kennis van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
 • Kennis van het erfgoedveld en de herinneringssector of de bereidheid om die kennis binnen redelijke tijd op voldoende niveau te verwerven
 • Inzicht in en een visie op de keten van kennisverspreiding, innovatieprocessen, inzetten van technologie en historische bronnen ter vergroting van publieksbereik
 • Ervaring met het functioneren van een netwerkorganisatie, c.q. het opereren in projectallianties / consortiaverbanden
 • In staat om de behoeften vanuit afnemers/gebruikers (doelgroepen) van het museaal en erfgoedaanbod en wat het veld nodig heeft om daarop te anticiperen bij elkaar te brengen
 • Een representatief netwerker met een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit
 • In staat om fondsen te genereren en acquisitie te verrichten
 • Een vernieuwend denker met creativiteit, durf en veel energie, maar ook met realiteitszin en omgevingsbewustzijn
 • Weet de weg in Den Haag en kent de cultuur van overheden en de not for profit sector
 • Het vermogen om boegbeeld te zijn zonder een groot ego te hebben
 • In staat om zo veel mogelijk één cultuur te smeden binnen de nieuwe organisatie
 • Iemand die mensen en teams verbindt en altijd streeft naar samenwerking, intern en extern
 • Een enthousiasmerend en inspirerend leider voor de medewerkers
 • Ervaring met bedrijfsvoering in organisaties van deze omvang
 • Geeft ruimte aan medewerkers om zich te ontwikkelen en denkt inclusief
 • Oprecht, authentiek, eerlijk en kwetsbaar
 • Gevoel voor governance, en rolvast en -zuiver
 • Is communicatief vaardig en in staat om zich mondeling en schriftelijk helder uit te drukken
 • Internationaal georiënteerd en goed in staat om te spreken en schrijven in het Engels en bij voorkeur in één of meer andere vreemde talen.

Arbeidsvoorwaarden

Uitgegaan wordt van een werkweek van minimaal 36 uur en maximaal 38 uur. De directeur-bestuurder wordt ingeschaald op een salarisniveau dat past binnen de Wet Normering Topinkomens, de sectorale norm cultuur van toepassing zijn. Inclusief het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening en eventueel andere fiscaal belastbare vergoedingen, geldt als bezoldigingsmaximum € 132.000 op basis van een fulltime aanstelling.

Voor de overige arbeidsvoorwaarden wordt aansluiting gezocht bij de CAO Nederlandse Universiteiten.

Reageren

De stichting WO2NET laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Seerp Leistra op 020-7267272.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gesprekken die zullen plaatsvinden in week 19 en 20.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Directeur – Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA)
Door Redactie Historici.nl
Kasteel Amerongen| Directeur-bestuurder (0,8 fte)
Door Redactie Historici.nl
Museum Gouda: Directeur-Bestuurder
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.