Historici.nl

Gepubliceerd op 17-08-2021

Doe mee met de scriptieprijs van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

De VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een  scriptieprijs ingesteld.  

De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe eens in de twee jaar uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging. 

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs in aanmerking te komen

Naar de prijs kunnen meedingen personen die in twee academische jaren die aan de voorjaarsvergadering voorafgaan aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit een Masterscriptie hebben geschreven en mede op basis daarvan in de betreffende periode hun Masterdiploma hebben behaald.   

De scriptie moet geschreven zijn in het Nederlands of in een van de andere moderne talen: Engels, Frans of Duits.

De scriptie moet door de referent/beoordelaar beoordeeld zijn met minimaal een acht, c.q. van de kwalificatie ‘goed’ zijn voorzien. Is er sprake van een beoordeling door een referent en een co-referent, die beiden een cijfer hebben gegeven, dan moet het gemiddelde cijfer minimaal een acht zijn.

De scriptie moet een originele bijdrage vormen tot het vakgebied van de Nederlandse kerk- en/of religiegeschiedenis. Die originaliteit kan betrekking hebben op het onderwerp; de vraag- en doelstelling; de stijl, het gebruikte (gedrukte of ongedrukte) bronnenmateriaal en/of de interpretatie daarvan; en/of de mate van interdisciplinariteit.

De thematiek van de scriptie moet interessant en relevant genoeg zijn om via de VNK voor het voetlicht te brengen als een voor de VNK belangrijk onderzoeksthema.

Aanvullende regelingen

Personen die willen meedingen naar de VNK-scriptieprijs moeten na het behalen van hun Masterdiploma drie exemplaren van hun scriptie insturen naar het secretariaat van de VNK (zie hieronder). De deadline voor inzending is 15 september van het jaar dat aan de uitreiking op de voorjaarsvergadering vooraf gaat. Inzenders krijgen binnen veertien dagen na 15 september van dat jaar een bericht van ontvangst. Bijgevoegd moet zijn:

  1. Een kopie van het beoordelingsformulier waarop het behaalde cijfer staat. Dit formulier moet voorzien zijn van de handtekening van de beoordelaar(s) en de datum waarop het Masterexamen is afgelegd.
  2. Een curriculum vitae.  

Wanneer het aantal ingezonden scripties minder is dan vijf, dan zullen de scripties meegenomen worden naar het volgende ronde. 

Op 15 september 2021 sluit de inzendtermijn voor de scripties die in de academische jaren 2019-2021 zijn vervaardigd en in de periode tussen 1 september 2019 en 1 september 2021 geleid hebben tot een Masterdiploma. 

De ingestuurde scripties worden beoordeeld door een jury, ingesteld door het bestuur van de VNK. De uitslag wordt na de uitreiking van de prijs gepubliceerd op de website van de VNK en in verkorte vorm in het tijdschrift van de vereniging: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

De auteurs van de ingezonden scripties worden uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering. De winnaar krijgt de gelegenheid tijdens de betreffende vergadering kort iets te zeggen over de inhoud van zijn/haar scriptie. 

Na inzending zijn de ingezonden scripties eigendom van de VNK. Over de uitslag van de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

De auteur van de bekroonde scriptie publiceert een deel of een samenvatting van zijn/haar scriptie in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (3000 woorden).

Informatie

Voor nadere informatie met betrekking tot de VNK-scriptieprijs kan contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging: Christiaan Ravensbergen: Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam, kerkgeschiedenis@gmail.com, +31 6 38545779. 

Meer informatie

De VNK-scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2024 – Stichting Werkgroep Adelgeschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Oproep: inzendingen J.R. Bruijn-prijs
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.