Historici.nl

Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen

Naar de resource

Bezorgd door F.A.H. van den Hombergh en E.O. van der Werff; met medewerking van A.J. Rinzema (jaar van publicatie: 2012)

 

Dit is de wetenschappelijke editie van de kroniek van Groningen en Ommelanden, ca. 1530 samengesteld door de Groningse burger Sicke Benninge, waarin is opgenomen een kroniek van Johan van Lemego uit ca.1425.

Partiële uitgaven dateren van 1698, 1725 en 1887. De eerste twee zijn wetenschappelijk nagenoeg onbruikbaar als gevolg van recente inzichten aangaande onder meer de overlevering van de kroniek en in het bijzonder de handschriften. Het oorspronkelijke manuscript is namelijk niet bewaard gebleven.

De kroniek is van groot belang voor onze kennis van Groningen en Ommelanden in de 15e en vroege 16e eeuw. Zij behandelt de Groninger geschiedenis vanaf de vroegste tijden tot 1528 en met name de strijd van de stad om het behoud van haar macht over de Ommelanden waarbij zij het gezag van externe machthebbers moest accepteren.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.