Historici.nl

Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500

Naar de resource

M.J. van Gent en M.-Ch. Le Bailly (jaar van publicatie: 2003)

 

Deze onderzoeksgids is een inventaris van bronnen die in aanmerking komen bij onderzoek naar de sociale en economische geschiedenis van het hertogdom Gelre, de graafschappen Holland en Zeeland en het Sticht, bestaande uit Nedersticht (Utrecht) en Overijssel (Overijssel en een deel van Drenthe). Het omvat alle documenten in de archieven van de landsheren van deze gebieden, opgesteld tussen ruwweg 800 en 1500, geordend naar onderwerpen en naar functionarissen. Zij zijn afkomstig uit grotere archiefinstellingen in binnen- en buitenland (Den Haag, Brussel, Rijsel) en de provinciale archieven van Gelderland, Utrecht en Zeeland.

Alle archivalia zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen: I Algemene documenten, II Rekenplichtigheid (betreft rekeningen van landsheerlijke ambtenaren) en III Administratieve bronnen. Binnen deze hoofdgroepen zijn er diverse aparte rubrieken, zoals charters, cartularia en brieven, rekeningen van landsheerlijke dienaren, leenboeken en memorialen etc. Bij Gelre, Holland en Zeeland zijn ook documenten opgenomen die door naaste verwanten van de landsheer werden uitgevaardigd voor hun bezittingen in het vorstendom. Voorts is bij Holland het archief van het Hof van Holland en de grafelijke Rekenkamer tot 1500 beschreven.

Bij elk vorstendom wordt een overzicht gegeven van het ontstaan, de vorming en de lotgevallen van het landsheerlijk archief. De deelrubrieken bevatten korte toelichtingen op de documenten en verwijzingen naar bronnenpublicaties en relevante literatuur.

De onderzoeksgids betreft een uitbreiding ten opzichte van de hoofdstukken over Holland, Zeeland en Gelre van de hand van M.J. van Gent in: R-H. Bautier en J. Sornay ed., Les sources de l’histoire economique et sociale du Moyen Age. Les Etats de la Maison de Bourgogne, vol. I (Parijs 2001).

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.