Historici.nl

Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

Naar de resource

 

Deze bronnenuitgave betreft een selectie van kerndocumenten uit archiefcollecties. Tezamen maken ze de beleidsintenties en de wording van het Nederlandse Europabeleid inzichtelijk. De bronnenpublicatie draagt tevens bouwstenen aan voor nader onderzoek.

Enerzijds wordt het project qua periodisering begrensd door 1950 (het Schuman plan voor de EGKS) en anderzijds door 1986 (de toetreding Spanje en Portugal tot de EG; de ondertekening van de Single European Act).

Opzet van de bronnenpublicatie

De bronnenpublicatie is opgezet in getrapte vorm. Vanuit het zoekscherm wordt de gebruiker in eerste instantie geleid naar korte samenvattingen van documenten. Deze bieden doorklikmogelijkheden naar bestanden met de volledige tekst van de archivalia. De documenten worden aangeboden in PDF en zijn, voor zover de techniek het (vooral bij oudere stukken) toelaat, via OCR-bewerking doorzoekbaar gemaakt op woordniveau. De optie ‘geavanceerd zoeken’ biedt de mogelijkheid de resultaten te begrenzen naar thema’s, trefwoorden, personen, geografische begrippen en datumranges.

De kern van deze selectieve bronnenpublicatie wordt gevormd door archiefmateriaal van de Nederlandse rijksoverheid. ‘Selectief’ wil in dit verband zeggen stukken die significant waren voor de beleidsvorming én het politieke niveau raakten: actie van een minister of staatssecretaris lag er aan ten grondslag of werd er rechtstreeks door vereist.

Ofschoon goeddeels gecoördineerd door Buitenlandse Zaken, waren diverse ministeries direct en indirect betrokken bij de Europapolitiek. Het door Den Haag gevoerde beleid kwam bovendien tot stand in wisselwerking met dat van de overige EG-lidstaten. Het werd beïnvloed door overlegstructuren en instituties op Europees niveau. Ten aanzien van enkele thema’s treft u hier naast materiaal uit Nederlandse archieven ook alvast een selectie aan van comparatief buitenlands materiaal. Het betreft hier het resultaat van steekproeven, gedaan ter voorbereiding van een groter, comparatief project op Europees niveau.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.