Historici.nl

Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810

Naar de resource

Samengesteld door O. Schutte (jaar van publicatie: 1976-1983)

 

Dit naslagwerk bestaat uit twee delen. Een deel betreft de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland in het buitenland. Een ander deel betreft de leden van het buitenlandse corps diplomatique en corps consulaire hier te lande gedurende de periode 1584-1810. Beide delen beperken zich tot de vaste of residerende vertegenwoordigers; diplomaten die waren belast met een bijzondere missie blijven buiten beschouwing.

In ieder deel zijn de vertegenwoordigers per land – van residentie of afvaardiging – en daarbinnen chronologisch opgenomen. Van elk van hen worden de persoons-, familie- en carrièregegevens weergegeven, tezamen met een gedetailleerd overzicht van de data die betrekking hebben op de missie in kwestie. In beide delen worden bovendien degenen vermeld die de vertegenwoordigers tijdens hun missie in dienst hadden (secretarissen, klerken, hofmeesters etc.) of die anderszins tot het legatiepersoneel behoorden (predikanten, kapelaans, kanseliers, tolken etc.). Wanneer – in het geval van de Staatse diplomaten – het verbaal van een missie zich in het archief van de Staten-Generaal bevindt, dan wordt dat vermeld.

De persoons-, familie- en carrièregegevens zijn ontleend aan biografische naslagwerken en aan de genealogische literatuur. Voor de gegevens over de diplomatieke missies werden, wat de periode vóór 1795 aangaat, de resolutieboeken van de Staten-Generaal en de indices op hun commissieboeken geraadpleegd. Voor de Bataafs-Franse tijd werd gebruik gemaakt van de zogeheten Groene Indices 1798-1811 en van het archief van het departement van Buitenlandse Zaken 1796-1810. Beide repertoria zijn onmisbaar voor het historisch onderzoek naar de buitenlandse politiek van ons land vanaf de Opstand tegen Spanje tot de inlijving bij Frankrijk. Door de grote hoeveelheid biografische en genealogische informatie die het bevat, is dit naslagwerk ook voor een breder publiek van belang.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.